Aktivity v projektu

Aktivity v projektu

Díky vzdělávání vedoucích pracovníků dojde k posílení jejich orientaci v možnostech využívání nových ICT nástrojů (mobilní/dotyková zařízení) a mohou tak efektivněji vést svůj sbor pedagogů k úspěšné implementaci do výuky. Sami učitelé mají zájem o nové metody a práci s mobilními/dotykovými zařízeními, aby mohli zatraktivnit svoji výuku. Konkrétní náplň vzdělávacích aktivit vychází z výsledků analýzy potřeb cílové skupiny, která byla realizována v době přípravy projektu a znovu bude konkretizována na začátku projektu při individuálních besedách manažera vzdělávacích aktivit s koordinátory partnerů v první fázi projektu. Jedním z motivátorů bude účast v akreditovaném programu. Na základě úspěšného absolvování dostanou účastníci osvědčení o absolvování.

V rámci aktivity A: podaktivity A2 bude mít každý pedagog zapojený v projektu možnost využít hodin konzultací s mentorem. Tímto zaručujeme individuální přístup k potřebám pedagogů, který také působí motivačně. Na základě absolvování celého programu a za podpory mentora, bude pedagog schopen na základě nově získaných znalostí a dovedností inovovat zapojení ICT do výuky.